ölçeg::
A A A
Reňk: C C C
Görkezmek açmak aýyrmak
Adaty wariant saýt

Täzelikler

8 Iýul 2020 / Türkmenistan

BSG-niň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär, ýurt keselhanalarynda COVID-19 hassalary köpelýär

Aşgabadyň we welaýatlaryň hassahanalarynda COVID-19 alamatlary bolan näsaglaryň köpelmegi dowam edýär, köpüsinde bu keseliň bardygy tassyklanýar. Emma bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýyň şu günler ýurda sapar edýän COVID-19 boýunça BSG-niň haklara bilermenlerine görkezilmejegini aýdýarlar. Bu aralykda ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýan ýurt häkimiýetleri ýokanç keselleriň ýaýramagyndan goranmak boýunça öň görlüp-eşidilmedik çäreleri girizýärler, jemgyýetçilik we şäher transportynda, bazarlarda maska geýmegi talap edýärler.

Jikme-Jigräk
COVID-19: Bütindünýä Saglyk Guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar
7 Iýul 2020 / Türkmenistan

COVID-19: Bütindünýä Saglyk Guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar

Missiýa Türkmenistanda milli we ýerli häkimiýetler bilen COVID-19-a garşy taýýarlygyň we oňa gaýtawul bermegiň dürli ugurlary boýunça iş alyp barmagy maksat edinýär.

HRW Türkmenistanyň COVID-19 epidemiýasyny inkär edip, ilatyň saglygyna howp salýandygyny aýdýar
28 Iýun 2020 / Türkmenistan

HRW Türkmenistanyň COVID-19 epidemiýasyny inkär edip, ilatyň saglygyna howp salýandygyny aýdýar

Türkmen hökümeti ýurtda keseliň ýaýraýşy barada maglumatlary gyssagly toplamaly we derhal jemgyýetiçile ýetirmeli, saglyk barlaglaryny, synaglary giňden elýeterli etmeli we saglyk işgärlerine basyş görkezmegi, olary ýazgarmagy bes etmeli diýip, beýanatda bellenýär.

Darganatada dynç alyş lagerlerine pul tölän okuwçylar ýeralma ýygmaga mejbur edilýär
14 Iýun 2020 / Türkmenistan

Darganatada dynç alyş lagerlerine pul tölän okuwçylar ýeralma ýygmaga mejbur edilýär

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda tomusky dynç alyş lagerleri üçin 300 manat tölän mekdep okuwçylary ekin meýdanlarynda işlemäge, ýeralma ýygmaga mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebapdan habar berýär.

Harasat: Baýramalyda sanlyja jaý abatlanýar, ýardam eden telekeçiler soraga çekilýär
25 Maý 2020 / Türkmenistan

Harasat: Baýramalyda sanlyja jaý abatlanýar, ýardam eden telekeçiler soraga çekilýär

Emma Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan harasatdan bäri dört hepdä golaý wagtyň geçendigine garamazdan, abatlaýyş işleriniň Baýramylynyň diňe merkezi sebitlerinde alnyp barylýandygyny, şäheriň beýleki raýonlarynyň bolsa ‘ünsden düşürilýändigini’ gürrüň berdi.

Daýhanlar şu ýyl pile önümçiliginiň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Kärendeçiler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär
23 Maý 2020 / Türkmenistan

Daýhanlar şu ýyl pile önümçiliginiň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Kärendeçiler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär

Lebaply oba hojalyk hünärmenleriniň birnäçesi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde şu ýyl Türkmenistanda döwletiň pile planynyň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Bu aralykda, türkmen metbugaty Lebap welaýatynda ýüpekçileriň pile taýýarlamak işini tamamladygyny habar berýär. Şeýle-de, şu günler darganataly kärendeçi daýhanlar tut agaçlarynyň ýapraklaryny we şahalaryny çapmaga mejbur edilýär.​

Lebapda MHM bugdaý garawullaýar
21 Maý 2020 / Türkmenistan

Lebapda MHM bugdaý garawullaýar

Ykdysady kynçylyklar agyr degen Türkmenistanda azyk üpjünçiliginiň howpsuzlygy milli howpsuzlyk meselesine öwrülýär. Welaýatlarda we Aşgabatda azyk üpjünçiliginiň ýagdaýy ýabygorly galýan wagty, ýurduň kanun goraýjy edaralary, şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň işgärlerinden hem-de harbylardan ybarat ýörite toparlar nobatdaky galla möwsüminde Lebap welaýatynda ösüp oturan bugdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy gizlinlik şertlerinde ýurt içinden habar berýär.